Zakres usług

Udzielanie porad

Stała obsługa prawna

Sporządzanie i opiniowanie umów, statutów, uchwał, zarządzeń, regulaminów i innych aktów normatywnych

Sporządzanie pism: procesowych i nieprocesowych, przed organami administracji publicznej

Sprawy rejestrowe

Postępowanie egzekucyjne

Reprezentacja przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, SN, trybunałami oraz organami administracji publicznej

Sporządzanie opinii prawnych

Specjalizacje

Prawo cywilne

część ogólna, prawo rzeczowe, zobowiązania, spadki, w tym między innymi sprawy o: zapłatę, odszkodowanie, ochronę dóbr osobistych …

Prawo karne

przestępstwa, wykroczenia, obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, postępowanie wykonawcze, w tym kara łączna, reprezentacja …

Prawo gospodarcze

pełna obsługa w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego, sprawy o zapłatę, roszczenia z umów

Prawo pracy

roszczenia związane z łamaniem praw pracowniczych oraz praw pracodawców np.; sprawy o zapłatę: wynagrodzenia, ekwiwalentu za urlop …

Prawo ubezpieczeń społecznych

renty, emerytury, zasiłki z ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenie w KRUS, odszkodowania za wypadki przy pracy, ekwiwalentu …

Prawo administracyjne

szeroko rozumiane prawo administracyjne za wyjątkiem prawa podatkowego, odwołania od decyzji organów …

Prawo rodzinne

sprawy o: rozwód i separację, ustalenie rozdzielności majątkowej małżeńskiej, podział majątku wspólnego małżonków, alimenty …

Kancelaria adwokacka
Beata Katarzyna Klimek

Kancelaria adwokacka Adwokat Beata Klimek znajduje się w Szczecinie.

Podstawę działania kancelarii stanowi etos adwokacki czerpiący z tradycyjnych wartości prawniczych opisany w Kodeksie Etyki Adwokackiej.

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych.

Pomoc świadczona jest zarówno w ramach umowy o stałą współpracę jak i na podstawie pojedynczych zleceń…