§1 Zasady ogólne
Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych.
Administratorem danych osobowych jest Beata Klimek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Adwokat Beata Klimek.

§2 Podstawowe pojęcia
„RODO” jest to akt prawny przyjęty przez UE regulujący zasady ochrony danych osobowych – Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozp. o ochronie danych osobowych) – D.Urz.UE. L z 2016 nr 119,s.1
Przetwarzanie danych osobowych -to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych takie jak: zbieranie danych, przechowywanie danych, usuwanie danych, opracowywanie danych, udostępnianie danych.
Dane osobowe – wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej bądź możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

§3 Cel przetwarzania danych osobowych
Państwa dane są zbierane i przetwarzane na podstawie :
– art. 6 ust. 1 pkt b/ RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy;
– art. 6 ust. 1 pkt c/ RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze
– art. 6 ust. 1 pkt f/ RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora
– art. 9 ust. 2 pkt f/ RODO – przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy;
Podanie danych jest dobrowolne , jednakże niepodanie ich może skutkować niemożnością udzielenia
pomocy prawnej.

§4 Czas przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane do czasu zrealizowania usługi, wypowiedzenia pełnomocnictwa, zaś dokumenty, które mogą stanowić podstawę odpowiedzialności adwokata powinny być przechowywane do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń przeciwko adwokatowi (§ 5 ust. 2 Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach);

§5 Uprawnienia Państwa wobec Administratora
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem oraz zażądania zaprzestania przetwarzania.

§6 Prawo do skargi
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uznają Państwo że, przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

§7 Tajemnica adwokacka
Zgodnie z art. 6 ustawy z 26 maja 1982 r. Prawo o Adwokaturze Dane osobowe przetwarzane w Kancelarii adwokackiej adwokat Beaty Klimek, a uzyskane w związku z udzielaniem pomocy prawnej przez adwokata, objęte są tajemnicą adwokacką. Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.
W zakresie przetwarzania danych pozyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych tajemnicą adwokacką Administrator stosuje się do wskazanych powyżej przepisów dotyczących zachowania tajemnicy zawodowej

§8 Przekazywanie do Państw Trzecich
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich, a więc poza teren Unii Europejskiej.

§9 Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

§10 Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych
Kancelaria Adwokacka adwokata Beaty Klimek – Szczecin, ul. Gabriela Narutowicza 3/2, NIP: 852-188-89-95, tel: 606492005, e mail: beata.klimek.adwokat@o2.pl

§11 Pliki cookies
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w swoich przeglądarkach.

§12 Państwa dane osobowe przetwarzane są przy użyciu:
-strony internetowej (w tym komentarzy na blogu, pliki Cookies),
-fanpage’a na portalu Facebook (w tym przez Messenger),
-formularza kontaktowego online (zamieszczonego na stronie internetowej),
-e-mail (korespondencji elektronicznej).