ZAKRES USŁUG:

 1. UDZIELANIE PORAD
 2. STAŁA OBSŁUGA PRAWNA
 3. SPORZĄDZANIE I OPINIOWANIE UMÓW,  STATUTÓW, UCHWAŁ, ZARZĄDZEŃ, REGULAMINÓW I INNYCH AKTÓW NORMATYWNYCH
 4. SPORZĄDZANIE PISM: PROCESOWYCH I NIEPROCESOWYCH, PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 5. SPRAWY REJESTROWE
 6. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE
 7. REPREZENTACJA PRZED SĄDAMI POWSZECHNYMI, ADMINISTRACYJNYMI, SN, TRYBUNAŁAMI ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 8. SPORZĄDZANIE OPINII PRAWNYCH
 9. MEDIACJE

SPECJALIZACJE:

 1. PRAWO CYWILNE
 2. PRAWO KARNE
 3. PRAWO GOSPODARCZE
 4. PRAWO PRACY
 5. PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
 6. PRAWO ADMINISTRACYJNE
 7. PRAWO RODZINNE

Prawo cywilne: część ogólna, prawo rzeczowe, zobowiązania, spadki, w tym między innymi sprawy o: zapłatę, odszkodowanie, ochronę dóbr osobistych, windykacja należności, roszczenia: związane z nieruchomościami, dotyczące umów, nabycie spadku, dział spadku, postępowanie zabezpieczające, postępowanie egzekucyjne .

Prawo karne: przestępstwa, wykroczenia, obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, postępowanie wykonawcze, w tym kara łączna, reprezentacja pokrzywdzonego w procesie karnym, postępowanie prywatnoskargowe, niesłuszne skazanie i zatrzymanie, sprawy karno-skarbowe.

Prawo gospodarcze: pełna obsługa w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego, sprawy o zapłatę, roszczenia z umów.

Prawo pracy: roszczenia związane z łamaniem praw pracowniczych oraz praw pracodawców np.: sprawy o zapłatę: wynagrodzenia, ekwiwalentu za urlop, wynagrodzenia za nadgodziny, odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, sprawy o: sprostowanie świadectwa pracy, mobbing, przywrócenie do pracy.

Prawo ubezpieczeń społecznych: renty, emerytury, zasiłki z ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenie w KRUS, odszkodowania za wypadki przy pracy.

Prawo administracyjne: szeroko rozumiane prawo administracyjne za wyjątkiem prawa podatkowego, odwołania od decyzji organów administracyjnych, skarga do WSA, skarga kasacyjna do NSA.

Prawo rodzinne: sprawy o: rozwód i separację, ustalenie rozdzielności majątkowej małżeńskiej, podział majątku wspólnego małżonków,alimenty, uregulowanie kontaktów z dziećmi, ustalenie ojcostwa, uprowadzenie dziecka zagranicę oraz dotyczące władzy rodzicielskiej jak również opieki i kurateli.